Algemene voorwaarden

  1. Onze facturen voor uitgevoerde prestaties zijn contant betaalbaar zonder korting noch afhouding voor borg. In gemeen akkoord met de klant kan hiervan worden afgeweken.
  2. De vervaldag voor betaling is 30 dagen te rekenen van de datum van de factuur.
  3. Klachten of geschillen van welke aard ook, schorst de verplichting tot betaling niet.
  4. Klachten met betrekking tot de diensten vermeld op de facturen dienen schriftelijk ingediend te worden binnen de 8 dagen na de verzendingsdatum van de factuur, met vermelding van de factuurdatum en factuurnummer, en dit bij aangetekend schrijven met ontvangstbewijs.
  5. Behoudens kennelijk bewezen zware fout of kwaad opzet van onze medewerkers of onze aangestelde beperkt de verantwoordelijkheid en mogelijke schadevergoeding verschuldigd voor Atecon vzw zich tot maximaal 10 maal de waarde van de opdracht exclusief BTW, en voor zover deze schade effectief bewezen is.
  6. Bij niet betaling op de vervaldag wordt u van rechtswege, zonder verdere aanmaning, door het enkele feit van het verstrijken van de vervaldag in gebreke gesteld met toepassing van art. 1139 van het Burgerlijk Wetboek.
  7. Hierbij verwijzen wij naar de bepaling van de wet van 02/08/2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, waarvan art 4,-2°, 5 en 6 samengevat, als volgt luiden: Wanneer de schuldenaar niet betaalt binnen deze termijn, heeft de schuldeiser vanaf de daarop volgende dag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, recht op betaling van een intrest tegen de referentie intrestvoet die door de Europese Centrale Bank wordt toegepast voor haar meest recente basis herfinancieringstransactie, (heden bedraagt die 3,25%), vermeerderd met 7 procentpunten en afgerond tot het hogere halve procentpunt wat in totaal 10,5% bedraagt. Daarenboven heeft de schuldeiser ook recht op een schadeloosstelling door de schuldenaar, voor alle relevante invorderingskosten ontstaan door de betalingsachterstand.
  8. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van de vestigingsplaats van ATECON vzw bevoegd.